مشاهده همه 8 نتیجه

ویژگی بارز این فرم باریکی آن در بخش پیشانی است و چانه کوچک و استخوان گونه وسیع ترین قسمت صورت هستند.
فرم لوزی یا الماسی ممکن است با فرم صورت قلبی اشتباه گرفته شود اما در فرم قلبی پهنای پیشانی بیشتر است.
از فرم مدل گربه ای، خلبانی گرد و بیضی استفاده کنید و از فرم هایی که ارتفاع کمی دارند دوری کنید.