مشاهده همه 6 نتیجه

عینک کامپیوتر به عینکی گفته میشود هنگام کار با کامپیوتر برای محافظت از چشم در برابر نور سیستم های کامپیوتری
به تجویز پزشک برای افراد استفاده میشود؛ همانطور که میدانید چشم ها در مقابل نورهای طبیعی و غیر طبیعی دچار
آسیب میشوند، این آسیب میتواند انواع بیماری های چشمی و یا ضعیفی باشد.
پس باید چه کاری انجام دهیم که چشمان ما دچار آسیب نشوند؟