مشاهده همه 2 نتیجه

اولویت نخست در انتخاب یک عینک آفتابی برای ماهیگیری، داشتن شیشه های ُپلاریزه یا قطبی شده است. زمانی که به آب نگاه میکنید، پلاریزه بودن نوِر
زننده را از بین میبرد و به شما کمک میکند تا ماهی و دیگر اشیای زیر سطح آب را ببینید.