برای انتخاب صحیح عینک چند عامل را باید در نظر داشت. ‌ طلقها/ لنزها باید از استحکام کافی برخوردارباشند. ‌ عینکهای طبی ‌ یا عینکهای تیراندازی غیر استاندارد تیراندازی ممکن است در برابر ضربه از هم پاچیده شود و به داخل چشم شما نفوذ کنند. ‌ لنزهای پلی کربنات قوی‌ترین موادی هستند که برای‌ عینک ‌ های تیراندازی به کار گرفته میشوند. این لنزها گران نیست فقط باید توجه داشته باشید که عینک حداقل برابر استاندارد ANSI 87.1ساخته شده باشد. ‌ استانداردهای نظامی برای انواع عینکهای تیراندازی‌ تدوین شدهاند از جمله MIL-PRF-31013و NATO STANAG 4296که در نوشتاری دیگر به آن‌ میپردازیم.

‌ در سالهای دهه ‌ 80استفاده از عینکهای خلبانی برای تیراندازی مرسوم بود اما اکنون ‌ عینکهای دور تا‌ دور چشم توصیه میشود. ‌ عینکهای خلبانی دارای شکافی بین قاب و صورت هستند که اجازه نفوذ اشیاءبه چشم ‌ را میدهد. ‌ عینکهای دور تا د ‌ ور که ابن روزها بیشتر زده میشون د به چشمان نز ‌ دیکترند و حداقل فاصله ممکن برا ‌ ی نفوذ اشیاء را دارند، بنا بر این ایمنی بیشتری را فراهم میکنند و البته امکان جریان هوا و جلوگیری از ایجا بخار را هم ‌ از دست نمیدهند.